Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμού Facebook

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την «Μελισσοκομικά εργαλεία – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΙ ΙΚΕ».

 

 1.  Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος άνω των 16 ετών.

 

 1.  Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει: από 10/3/2020 έως και 31/3/2020.

 

 1.  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να μειώσει ή να διακόψει τη χρονική διάρκεια του διαγωνισμού, οποτεδήποτε, για τεχνικούς, εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους ανωτέρας βίας και με προηγούμενη ειδοποίηση των συμμετεχόντων με μέσο πρόσφορο κατά την εύλογη κρίση της.

 

 1. Διαδικασία συμμετοχής:

O κάθε συμμετέχων θα πρέπει να κάνει Like στη facebook fan page μας. Έπειτα, ο χρήστης πρέπει να κάνει Αντίδραση/Like/«Μου αρέσει» και να κάνει Share/Κοινοποίηση τη φωτογραφία του διαγωνισμού στο προφίλ του στο Facebook .

 

 1.   Τι κερδίζει ο νικητής:

Από την κλήρωση θα προκύψει ένας (1) νικητής ανα δώρο, ο κάθε νικητής θα κερδίσει ένα από τα εξής προιόντα:

 • Ηλεκτρική Πυροσφραγίδα papagiannopoulos.gr – αξίας 150 ευρώ & τα γράμματα/αριθμοί του βιβλιαρίου για την πυροσφραγίδα.
 • Ηλεκτρικό Μαχαίρι απολεπισμού με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία αξίας 120 ευρώ.

 

 1. Στην ηλεκτρονική κλήρωση ,

για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, θα λάβουν μέρος όλες οι έγκυρες

συμμετοχές. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον

Διαγωνισμό, η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται

στο άρθρο 4 ανωτέρω και έχει γίνει αποδεκτή.

 

 1. Τα ονόματα όλων των νικητών, που θα ανακηρυχθούν,  θα δημοσιευθούν στις 2/4/2020, στη Facebook σελίδα του Μελισσοκομικά Εργαλεία – ΑΦΟΙ Παπαγιαννόπουλοι.

Οι νικητές, αφού ενημερωθούν, όπως ορίζεται ανωτέρω, σχετικά με την ανάδειξη τους ως νικητών, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μέσω προσωπικού μηνύματος στην σελίδα μας  και να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους (ήτοι: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ.,

Πόλη, Τηλέφωνο) το αργότερο μέχρι και την 10/4/2020 για να αποδεχθούν το δώρο τους. Πέραν της συγκεκριμένης ημερομηνίας το δώρο θεωρείται μη αποδεκτό.

 

 1. Μετά την εκπνοή του χρόνου διάρκειας του διαγωνισμού (31/3/2020)  δεν θα γίνονται

δεκτές αποστολές συμμετοχών.

 

 1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την επιλογή των δώρων ή τον τρόπο και τις ημερομηνίες κληρώσεων (προγραμματισμό διάθεσης δώρων) οποιαδήποτε στιγμή.

 

 1. Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου, απουσίας ή και λόγω μη προσέλευσης για παραλαβή του δώρου.

 

 1.  Η προσφορά των δώρων ισχύει μόνο για τον αναγραφόμενο αριθμό νικητών. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση ανάδειξης περισσότερων από τους αναγραφόμενους νικητές λόγω εκτυπωτικού λάθους. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διεξαγωγής κληρώσεως μεταξύ των τυχερών για την ανάδειξη ισάριθμων νικητών.

 

 1. Η Εταιρεία «Μελισσοκομικά εργαλεία – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΙ ΙΚΕ» δεν φέρει καµία ευθύνη, άµεση ή έµµεση, έναντι παντός τρίτου για το Περιεχόµενο και ειδικότερα για τυχόν παραβίαση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και κάθε είδους δικαιωµάτων τρίτων  σε  σχέση ή εξ αφορµής του Περιεχοµένου. Με την υποβολή της συµµετοχής τους οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχουν την κατά νόµο απαιτούµενη δικαιοπρακτική ικανότητα να συμμετάσχουν στο διαγωνισµό και διαθέτουν κάθε απαιτούµενη άδεια και δικαίωµα για το Περιεχόµενο.

 

 1. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο

συµµετέχων επιθυµεί να αποσύρει την συμμετοχή του δύναται να ενημερώσει την «Μελισσοκομικά εργαλεία – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΙ ΙΚΕ» μέσω της Facebook fan page της για να απομακρυνθεί το όνομά του από την κλήρωση.

 

 1. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού κατά τη δίκαιη κρίση της.

 

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

 

 1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του στο σύνολό τους.

 

 1. Οι όροι συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στη facebook fan page του Μελισσοκομικά Εργαλεία – ΑΦΟΙ Παπαγιαννόπουλοι,ενώ οποιαδήποτε αλλαγή ή τυχόν τροποποίησή τους θα ανακοινωθούν στην ίδια σελίδα.

 

Accessibility